Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona

Sklad Jerneja Šugmana

26. 4. 2018

ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE
SKLAD JERNEJA ŠUGMANA
RAZPISUJE ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
ZA ŠTUDENTE DRAMSKIH UMETNOSTI IN GLEDALIŠKE RAZISKOVALCE 

2 celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu 

1 celoletno štipendijo za magistrsko delo – raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije od leta 1918 do danes

Na razpis se lahko prijavijo:

 • študenti zadnjega letnika dodiplomskega študija;
 • študenti zadnjih dveh letnikov enovitih magistrskih študijev;
 • študenti podiplomskega študija;
 • absolventi dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija.

Študenti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • niso v delovnem razmerju;
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, razen samozaposlenih v kulturi;
 • niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
 • ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini;
 • so imeli v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih dosežke na posameznem področju, in sicer:
  - izkazane dosežke na umetniškem področju,
  - uvrstitve na tekmovanjih v raziskovalnem delu,
  - uvrstitve na umetniških natečajih,
  - javne nastope in predstavitve,
  - objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
  - dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
  - udeležbe na seminarjih in kongresih,
  - funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
  - priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
  - drugi dosežki, ki so pomembni za Združenje dramskih umetnikov Slovenije in njegovo promocijo doma ter v  svetu, in prostovoljno delo.

Kandidati naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zdus.si.

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 • dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
 • dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto;
 • dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh študijskih letih;
 • življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in umetniških ciljev;
 • predstavitev ideje za umetniški projekt in umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);
 • pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

Kandidati se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 25. 5. 2018.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij. Izbrani kandidati bodo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili pogodbo o prejemanju štipendije. Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis. O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.

Ljubljana, 25. april 2018

Saša Pavček, predsednica

--
Združenje dramskih umetnikov Slovenije - Sklad Jerneja Šugmana, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI 56 6100 0001 8842 597