2019/2020 — Season 64
Mladinsko
The Game
Friday / 28 Aug / 20:00 / Buy ticket
Saturday / 29 Aug / 20:00 / Buy ticket
Sunday / 30 Aug / 20:00 / Buy ticket
Monday / 31 Aug / 18:00 / Sold out
Tuesday / 1 Sep / 20:00 / Buy ticket
The Opposite
Friday / 18 Sep / 19:00 / Buy ticket
Saturday / 19 Sep / 19:00 / Buy ticket
Monday / 21 Sep / 19:00 / Buy ticket
Tuesday / 22 Sep / 19:00 / Buy ticket
The Republic
Friday / 25 Sep / 19:00 / Buy ticket
Saturday / 26 Sep / 19:00 / Buy ticket
Monday / 28 Sep / 19:00 / Buy ticket
Tuesday / 29 Sep / 19:00 / Buy ticket
Wednesday / 30 Sep / 19:00 / Buy ticket
Mladinsko