I, Artist. I, Citizen.
2018/2019 — Season 63
Die Hamletmaschine
Saturday / 17 Nov / 19:30 / Buy ticket
Mladinsko
National Reconciliation: Freedom Landscapes
Thursday / 29 Nov / 19:00 / Première / Sold out
Friday / 30 Nov / 19:00 / Buy ticket
Saturday / 1 Dec / 19:00
Tuesday / 4 Dec / 19:00
Wednesday / 5 Dec / 19:00