DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Melanholija levice in resentiment kot alternativi kapitalističnemu realizmu

Lea Kuhar bo predavala o melanholiji levice in resentimentu kot alternativi kapitalističnemu realizmu: Mark Fisher obravnava kapitalistični realizem kot vsesplošni občutek, da je kapitalistični produkcijski način najboljši izmed možnih svetov, ki s svojim specifičnim ekonomsko-političnim načinom delovanja onemogoča potencialnim nasprotnikom, da bi si poskusili zamisliti alternativo. V predavanju bomo analizirali dva afekta levih pozicij, za katera bomo trdili, da sta danes prevladujoča, to sta melanholija in resentiment. Zaradi specifičnega načina delovanja melanholija levice in resentiment na prvi pogled delujeta protidružbeno, reakcionarno in celo apolitično, zaradi česar se ju ponavadi ne razume kot progresivna ali revolucionarna. Nasproti takšnemu razumevanju bomo trdili, da lahko melanholijo in resentiment razumemo tudi kot zametek možnosti vznika alternative kapitalističnemu realizmu.